lasse-agnete_204_tbn.jpg

Alarmberedskab

Ring 112
ved brand, sygdom eller ulykke
link til mere info

Hjem Kloakering
Kloakering

Kloakeringen af Strynø By er nu gennemført, og den næste etape med etablering af rensningsanlæg er nu sat i gang.Information vedrørende Strynø Beplantede Filteranlæg

Information vedrørende Strynø Beplantede Filteranlæg

Nu starter arbejdet op omkring det beplantede filteranlæg på Strynø. Anlægget skal ligge på marken bag ved Ringgade 6.

Arbejdet skal udføres af Millinge Maskinstation med Marius Pedersen som underentreprenør.

Ekstra trafik

I denne uge starter entreprenøren op med at transportere maskiner, mandskabsvogne og materialer til byggepladsen på Ringgade.

Der skal transporteres store mængder sand og grus til anlægget. Over 2.000 m3. Det betyder, at der vil være en del kørsel med store lastbiler på øen. Transporten vil foregå ad Brovejen, Søndrevej og Ringgade. Vær ekstra opmærksom på trafikken, og husk at booke til færgen, hvis du skal have bil eller traktor med.

Ingen adgang

Der arbejdes med store maskiner på byggepladsen. Det er en arbejdsplads, hvor der foregår farligt arbejde.

Det anmodes om, at man ikke benytter grusvejen over for Skippergade eller går ned til arealet. Heller ikke bare for at kigge. I bedes informere jeres børn om, at de ikke skal gå derned – hverken i eller uden for arbejdstiden. Der skal nok komme rundvisninger m.m., når der er noget at vise frem.

Varighed

Arbejdet forventes afsluttet 1. september. Der vil være en indkøringsperiode, før anlægget er helt klar. Der vil blive sendt breve ud til ejerne, som skal koble over på det nye system, når anlægget er klar til brug.

Information om anlægget

Det bliver Danmarks største beplantede filteranlæg. Der findes større anlæg andre steder i både Europa og resten af verden. Anlægget udformes, så det set fra luften vil have form som en firkløver. Der vil ikke blive åbne bassiner, men sandbassiner, der er beplantet med iris og tagrør.

For uddybende beskrivelse af et beplantet filteranlæg kan henvises til vores eksterne rådgiver Kilian Waters’ hjemmeside www.kilianwater.com.

Med venlig hilsen Langeland Forsyning

 
Kloakering af Strynø By – februar 2015

Status

Gravearbejdet på Ringgade og den del af Søndrevej, der ligger syd for Dommervænget er færdiggjort. Arbejdet på Stjernegade på strækket op mod kroen er ligeledes ved at være færdigt.

Tidsplan

Der graves videre på Søndrevej op mod brandstationen. Herefter vil der blive gravet på Tarmen. Området ved Dommervænget samt det sidste stykke på Stjernegade fra nr. 13-20 forventes færdiggjort i løbet af februar/start marts.

Kloakplan februar

Trafikale gener

Der vil fortsat blive spærret helt af ved gravearbejdet på de smalle veje. Husk at påregne ekstra tid til færgen grundet omkørsler og transport med jord m.m.

 

 

Retablering

Det er ikke altid muligt at efterlade de opgravede områder i pæn stand, da jorden er meget våd. Vi beklager meget. Vær derfor opmærksom på huller og ujævnheder i de områder, hvor der er gravet. Retablering med asfalt afventer, til jorden i renderne har sat sig.

Overrevne kabler

Der er mange kabler i jorden – og disse er ikke altid tegnet nøjagtigt ind på ledningsplanerne. Derudover er flere af de nedgravede telekabler i meget ringe kvalitet. Der sker derfor ledningsbrud af og til. Entreprenøren tilstræber at få repareret kabler m.m. hurtigst muligt.

Med Venlig Hilsen

Dorte Winton Lindrum

 
Strynø By

Langeland Forsyning er sammen med entreprenør Alf Jensen AS i gang med at etablere et nyt spildevands- og regnvandssystem i Strynø By. Arbejdet blev påbegyndt i efteråret 2014 og forventes færdigt i foråret/forsommeren 2015.

Kloakplan

Under graveprojektet

Da vejene er smalle i Strynø By, er det nødvendigt at spærre vejene, hvor der graves, helt af. Der vil derfor være en del omkørsler og trafikale gener under graveprojektet. Der vil ligeledes være en del kørsel med maskiner – der er meget jord, der skal flyttes.

Efter graveprojektet

Der skal ikke betales tilslutningsbidrag. Ejerne skal selv betale for tilslutningen på egen grund.

Spildevand

Når etableringen af det nye spildevands- og regnvandssystem er færdiggjort, vil alle ejere af ejendomme i Strynø By modtage et brev fra Langeland Forsyning, med krav om tilslutning af husspildevandet til det nye spildevandssystem.

Ejeren af den enkelte ejendom skal selv kontakte og betale en autoriseret kloakmester for at udføre arbejdet. Det er al spildevandet fra huset, der skal kobles på det nye system – dvs. alle afløb fra toilet og vaske m.m. Septiktanken skal ligeledes sløjfes af kloakmesteren.

Regnvand

Regnvandet må ikke ledes til spildevandssystemet. Det må gerne fortsætte med at løbe i det eksisterende system eller det kan kobles på det nye regnvandssystem. Mange steder i Strynø By vil det gamle system fint kunne fungere – specielt, når spildevandet kobles fra, og det vil sandsynligvis ikke være nødvendigt at bekoste omlægningen af ledninger fra tagnedløb m.m.


Hvis regnvandet ledes til det nye regnvandssystem, vil Langeland Forsyning stille krav om, at der er etableret sandfang (fx i forbindelse med tagnedløbsbrøndene), inden regnvandet ledes til det nye system. Denne tilslutning skal ligeledes udføres af en autoriseret kloakmester.

Særligt for pensionister og efterlønsmodtagere

Det gøres opmærksom på, at pensionister og efterlønsmodtagere med bopæl i landet har mulighed for at søge om lån til betaling af tilslutningsudgifterne. Se mere på Langeland Kommunes hjemmeside under ”Selvbetjening/Ansøg om ejendomsskattelån”.

 
Seneste nye

Godt nytår

Status

Asfaltarbejdet på den første del er færdiggjort. Der er efterfølgende observeret nogle steder, hvor vandet samles ved regn – dette vil der blive gjort noget ved, næste gang asfaltholdet kommer til Strynø.

Tidsplan

I denne uge startes op i krydset på Ringgade ud for nr. 25 og til krydset ved Søndrevej, samt op ad Søndrevej til nr. 22, hvorefter der graves ind igennem haven ved Dommervænget 6. Det andet gravehold starter op i krydset ved Skippergade/Mellemgade og fortsætter mod Stjernegade.

Kloakplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikale gener

Der vil fortsat blive spærret helt af ved gravearbejdet på de smalle veje. Husk at påregne ekstra tid til færgen grundet omkørsler og transport med jord m.m.

Regn - mudder

Grundet de store regnmængder er det svært at efterlade de opgravede områder i pæn stand. Dette er ulempen ved at udføre kloakarbejde på denne tid af året. Vi beklager meget. Der bliver fortsat fejet hver eftermiddag, men i løbet af dagen kan der samles jord på vejene. I de områder, hvor der er gravet men endnu ikke asfalteret, bliver gruset kørt op og skyllet væk grundet regnen. Det kan resultere i store ujævnheder og kanter – pas godt på, når I færdes i disse områder.

(Dorte Winton Lindrum - Ingeniør, Langeland-Forsyning A/S)

 


Strynø © 2008 - Webudvikling og CMS Wied Webdesign